Veelgestelde vragen

 • Wanneer kan ik mij inschrijven voor de cursussen van de beroepsopleiding?

  Belastingadviseurs die zich hebben aangemeld voor het aspirant-lidmaatschap van de NOB ontvangen na toelating een bevestigingsbrief. In deze brief staat een persoonlijke inlogcode voor het besloten gedeelte van de website van de NOB. Elk aspirant-lid beschikt over een persoonlijke pagina. Deze pagina is alleen toegankelijk als u bent ingelogd. Via deze pagina kunnen cursisten zich inschrijven voor de cursussen van de Beroepsopleiding Belastingadviseurs. Direct na toelating worden aspirant-leden per mail uitgenodigd om zich via de Persoonlijke Pagina in te schrijven voor de Algemene Introductie. Deze bijeenkomst is het eerste onderdeel van de Beroepsopleiding Belastingadviseurs.

  Via de Persoonlijke Pagina kunt u zich ook inschrijven voor de overige cursussen uit de Beroepsopleiding. Dit kan pas als u uw trajectkeuze kenbaar heeft gemaakt. Als u nog geen traject heeft gekozen, blijft uw Persoonlijke Pagina, op de Algemene Introductie na, leeg. Het is dus van belang dat u de SOB zo spoedig mogelijk per mail (sob.traject@nob.net) over uw trajectkeuze informeert. Indien u kiest voor een specialistentraject ontvangen we bij uw keuze graag een  Specialistenverklaring ondertekend door uw leidinggevende partner, waarin de hij/zij verklaart dat u zich hoofdzakelijk in deze praktijk werkzaam bent. Het duurt 2 werkdagen voordat uw traject op uw persoonlijke pagina zichtbaar is.

  Lees meer over inschrijving in het menu SOB/Beroepsopleiding/Inschrijving en over trajecten in het menu SOB/Beroepsopleiding/Trajecten

   

 • Waar kan ik mijn persoonlijke pagina op de website vinden?

  Klik rechts bovenin op 'Mijn account'. Kies vervolgens voor het menu 'beroepsopleiding. U kunt uw persoonlijke pagina alleen raadplegen als  u ingelogd bent.

 • De benaming van mijn traject op de persoonlijke pagina komt mij niet bekend voor. Hoe weet ik wat dat traject inhoudt?

  De cursussen die onderdeel uitmaken van het traject dat u volgt, staan op het (meest rechtse) tabblad ‘traject’ op uw Persoonlijke Pagina. U kunt uw persoonlijke pagina alleen raadplegen als  u ingelogd bent.

 • Ik ben niet voor alle cursussen waarvoor ik me heb ingeschreven geplaatst.

  De Beroepsopleiding Belastingadviseurs is gekoppeld aan het aspirant-lidmaatschap dat 3 jaar duurt. De beschikbare cursusplaatsen worden gelijkmatig onder de cursisten verdeeld. Cursisten die interne dagdelen inbrengen, worden over het algemeen per seizoen voor minder cursussen geplaatst dan cursisten die geen interne dagdelen in kunnen brengen. Gemiddeld volgt een cursist 7 dagdelen per seizoen.

 • Ik heb mij ingeschreven voor een cursus, maar ben niet geplaatst. Wat zijn de criteria die de SOB hanteert bij de indeling?

  De SOB hanteert bij de indeling van de cursisten niet het criterium ‘volgorde van binnenkomst’. Wél wordt gekeken naar de actuele situatie van de cursist: in welke fase van de beroepsopleiding bevindt hij/zij zich, hoeveel cursussen zijn al gevolgd en voor hoeveel cursussen is hij/zij al ingedeeld? Algemeen uitgangspunt bij de indeling is dat de cursussen gelijkmatig over de drie jaar van de beroepsopleiding worden gespreid, ook in het geval dat een aantal dagdelen binnen het eigen kantoor gevolgd wordt. Op aspirant-leden met een kleine of grote vrijstelling verleend op basis van werkervaring is deze regel niet van toepassing. Ook wordt bij de indeling zoveel mogelijk rekening gehouden met de man/vrouw verhouding en wordt een gelijkmatige spreiding van cursisten over verschillende kantoren nagestreefd.
  Als vuistregel kan gehanteerd worden dat een cursist zich voor niet meer dan zeven dagdelen per seizoen (voor- en najaar) kan inschrijven. Doet hij/zij dat wel, dan volgt een mededeling van de SOB waarin uitgelegd wordt waarom dit niet verstandig is. De kans dat de cursist voor alle aangevraagde cursussen wordt ingedeeld is zeer klein. Bezwaar maken tegen de indeling is niet mogelijk.
   

 • Hoe kan ik een cursus annuleren?

  Een cursus kunt u alleen per e-mail (sob@nob.net) annuleren. Een annulering is kosteloos als deze 8 weken voor aanvang van de (eerste) cursusdag door het Bureau SOB is ontvangen. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de (eerste) cursusdag wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 4 weken voor de (eerste) cursusdag bent u het volledige cursusgeld verschuldigd.
  Annuleringskosten worden niet in rekening gebracht indien de plaats kan worden opgevuld door het bureau SOB. In dat geval wordt € 50,-- (administratiekosten) in rekening gebracht.
   

 • Ik heb mijn voorbereidingsopdracht niet/te laat ingeleverd. Wat moet ik doen?

  Als de inleverdatum van de voorbereidingsopdracht is verstreken en u heeft deze nog niet ingeleverd, dient u de cursus te annuleren. Te laat ingeleverde voorbereidingsopdrachten worden niet geaccepteerd. Als het bureau SOB geen annulering ontvangt, wordt u voor de cursus afgewezen.

 • Kan ik mijn cursus(datum) ruilen met een andere cursist?

  Nee, het is niet mogelijk uw cursus(datum) met een andere cursist te ruilen. Als u verhinderd bent voor (één van de dagen van) een cursus, dient u de cursus te annuleren. In de  e-mail waarmee u uw annulering bevestigt kunt u de namen van een (of meer) mogelijke vervanger(s) vermelden. De SOB kan niet garanderen dat één van de personen voor de cursus wordt ingedeeld. Er staan wellicht cursisten op de reservelijst met een hogere prioriteit. De SOB bepaalt uiteindelijk of uw plaats ingenomen kan worden door iemand anders en door wie.

 • Ik ben ingedeeld in een meerdaagse cursus, maar ik ben op 1 van de dagen verhinderd. Wat moet ik nu doen?

  De meerdaagse cursussen vormen in de regel een geheel. Indien u op één van de dagen verhinderd bent, dient u de gehele cursus te annuleren.
  Neem bij twijfel contact op met het bureau SOB.
   

 • Ik heb wegens ziekte een (deel van een meerdaagse) cursus gemist. Moet ik deze nu toch betalen en word ik automatisch opnieuw ingedeeld?

  Als u wegens ziekte een (deel* van een meerdaagse) cursus heeft gemist, bent u het gehele cursusbedrag verschuldigd. Het SOB-bestuur vindt het onjuist die kosten op het collectief af te wenden. Indien de cursus die u gemist heeft in datzelfde seizoen nogmaals plaatsvindt, kunt u zich per mail (sob@nob.net)  op een reservelijst laten plaatsen. Vermeld bij de opmerkingen dan dat u de cursus eerder gemist heeft wegens ziekte.


  * Indien u dag 2 van een meerdaagse cursus heeft gemist, bent u eveneens het gehele cursusbedrag verschuldigd. U hoeft in dit geval echter  dag 1 niet nogmaals te volgen. U kunt een mail sturen aan het bureau SOB (sob@nob.net) met daarbij de vermelding dat u zich alleen voor dag 2 van een cursus wilt inschrijven. Voor het inhalen van dag 2  wordt de helft van het cursusgeld + administratiekosten in rekening gebracht. Meer informatie over annuleringen vindt u in het menu SOB/Beroepsopleiding/Kosten en annulering.
   

 • Ik heb de eerste dag van een meerdaagse cursus gemist. Mag ik dag 2 nu wel volgen?

  De meerdaagse cursussen vormen in de regel een geheel. Dag 2 is een vervolg op dag 1. Indien u dag 1 gemist heeft kunt u daarom dag 2 niet volgen. U dient dan de gehele cursus te annuleren.

 • Door omstandigheden heb ik een cursus moeten annuleren. Moet ik de voorbereidingsopdracht opnieuw maken?

   U hoeft de voorbereidingsopdracht (mits deze als voldoende is beoordeeld) niet opnieuw te maken.

 • Wanneer kwalificeert een intern gevolgde cursus als onderdeel van de Beroepsopleiding Belastingadviseurs?

  Door kantoren en/of maatschappen intern gegeven cursussen kunnen na goedkeuring van het bestuur van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs (SOB) als onderdeel van de Beroepsopleiding Belastingadviseurs worden aangemerkt tot een maximum van 12 dagdelen. Verzoeken of een intern gegeven opleiding kwalificeert, kunnen ingediend worden door de maatschappen. Dergelijke verzoeken kunnen niet door individuele cursisten worden ingediend. Cursussen kwalificeren indien deze:

  • het aantal aanwezigen in meerderheid aspirant-leden van de NOB zijn;
  • dezelfde zwaarte/kwaliteit hebben als de SOB cursussen;
  • niet door een aspirant-lid van de NOB worden verzorgd;
  • een voorbereiding bevatten die op enige manier wordt gecontroleerd.

  Het bestuur SOB beoordeelt of de cursussen kwalificeren.
   
  Indien een maatschap interne dagdelen wil aanmelden voor de Beroepsopleiding Belastingadviseurs ontvangt het bureau SOB graag een brief met een omschrijving van:

  • de inhoud van de cursus;
  • de doelgroep;
  • het tijdsbeslag;
  • de toetsing van de voorbereidingen.

  Aan de hand van deze informatie wordt de cursus ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van de SOB. Cursussen dienen jaarlijks (opnieuw) aangemeld te worden. Het kantoor is vrij in het aanmelden van het aantal cursussen. De SOB neemt per cursist maximaal 12  dagdelen intern gegeven cursussen in aanmerking.  Als de cursus kwalificeert, ontvangt het bureau graag per cursist een verklaring van deelname per gevolgde cursus. 
   

 • Moeten alle aspirant-leden verplicht het jaarcongres bijwonen?

  NOB-leden die vanaf 1 januari 2006 zijn toegelaten tot het aspirant-lidmaatschap nemen tijdens het aspirant-lidmaatschap deel aan een Algemeen Introductieprogramma. Dit programma bestaat uit het volgen van de Algemene Introductie en uit het bijwonen van een jaarcongres. Het bijwonen van een jaarcongres dient te gebeuren voordat het aspirant-lidmaatschap ten einde loopt. Voor de goede orde, het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering voorafgaand aan het Jaarcongres is geen verplichting.

 • Ik kom volgens het vrijstellingenbeleid in aanmerking voor vrijstellingen. Hoe vraag ik deze aan?

  Vrijstellingsverzoeken kunnen tegelijk met de aanmelding tot het (aspirant-)lidmaatschap worden opgestuurd naar de NOB. Leden die zich reeds hebben aangemeld en alsnog een vrijstellingsverzoek willen indienen, kunnen dit verzoek richten aan de Commissie van Beoordeling (cvb@nob.net).
  Voor meer informatie over vrijstellingen, zie het menu NOB/Commissies/Commissie van Beoordeling.
   

 • Waar vind ik mijn cursistnummer?

  Het cursistnummer is geen vast nummer en verschilt per cursus. U vindt dit nummer voor uw naam op de deelnemerslijst van de betreffende cursus.

 • Ik heb mijn lidmaatschap van de NOB opgezegd, maar ik wil graag de beroepsopleiding afronden. Kan dat?

  Het bestuur van de Beroepsopleiding Belastingadviseurs heeft besloten dat cursisten die op het moment van de beëindiging van het lidmaatschap tenminste 24 dagdelen aan cursussen hebben gevolgd de opleiding, indien gewenst, kunnen afmaken. Hierbij worden de volgende voorwaarden gesteld:

  • betaling van het voor ieder aspirant-lid geldende college- en cursusgeld;
  • de opleiding dient binnen één jaar na opzegging van het lidmaatschap te worden voltooid.


  NB In de brief of e-mail die u van de SOB ontvangt ter bevestiging van de beëindiging van uw lidmaatschap staat eveneens vermeld of u in aanmerking komt voor deze regeling. Cursisten die van dit aanbod gebruik willen maken wordt gevraagd vóór een in de brief vermelde datum schriftelijk op dit aanbod te reageren.
   

 • Ik heb de beroepsopleiding afgerond. Moet ik mij nu zelf aanmelden voor het gewoon lidmaatschap?

  U hoeft zelf geen actie te ondernemen. Na afronding en verwerking van uw laatste cursus wordt u automatisch voorgedragen voor het gewoon lidmaatschap van de NOB. Gemiddeld ontvangt u binnen zes weken nadat u uw laatste cursus heeft gevolgd bericht van de NOB over uw toelating tot het gewoon lidmaatschap.

 • Biedt de SOB online cursussen aan?

  Vóór corona organiseerden we alleen cursussen en bijeenkomsten op locatie. Inmiddels hebben we ruime ervaring opgedaan met het organiseren van online cursussen en bijeenkomsten. Technisch gezien is het dus zeker mogelijk deze online te blijven aanbieden. Maar het overgrote deel van onze cursisten en onze docenten geeft in de evaluaties aan dat zij de voorkeur geven aan fysieke cursussen. Het leereffect is aanzienlijk groter en daarmee ook de kwaliteit. Ook bieden cursussen en bijeenkomsten op locatie veel meer mogelijkheden om te netwerken. Dit is, naast het inhoudelijke aspect, ook belangrijke reden waarom onze leden zich hiervoor inschrijven. Daarom kiezen wij er nu weer voor om alle cursussen en bijeenkomsten, uitgezonderd korte webinars, op locatie aan te bieden. 

  Ook bieden we geen hybride cursussen meer aan. Uit de evaluaties van deze cursussen blijkt dat het voor de docent heel lastig is zowel de deelnemers in de zaal als thuis bij de cursus te betrekken. Zowel de deelnemers op locatie en de online deelnemers geven aan dat een hybride cursus de betrokkenheid en interactie niet ten goede komt.