Voorwaarden en contributie

Voorwaarden lidmaatschap

top

Het (aspirant-)lidmaatschap staat open voor belastingadviseurs die:

  • het beroep van belastingadviseur als hoofdberoep uitoefenen en verbonden zijn aan een NOB-erkende belastingadviespraktijk;
  • zich hoofdzakelijk richten op de toepassing van het Nederlandse belastingrecht (al dan niet in een internationale context);
  • met succes een universitaire opleiding op doctoraal- of masterniveau hebben gevolgd (zie daarvoor het Overzicht van het beleid van de Commissie van Beoordeling);
  • niet strafrechtelijk zijn veroordeeld voor een misdrijf, aan wie geen bestuurlijke boete is opgelegd wegens een overtreding begaan bij zijn werkzaamheden en aan wie geen vergrijpboete is opgelegd als bedoeld in de artikelen 67d, 67e en 67f van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Ook staat het (aspirant-)lidmaatschap open voor bedrijfsfiscalisten. Het vereiste 'zich hoofdzakelijk richten op de toepassing van het Nederlandse belastingrecht' geldt – gegeven hun aparte positie – niet voor bedrijfsfiscalisten. De overige lidmaatschapsvereisten zijn wel van toepassing.

Voor de aanmelding moet gebruik worden gemaakt van het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier NOB. Over de toelating tot het lidmaatschap wordt beslist door de Commissie van Beoordeling. Tegen het besluit van de Commissie van Beoordeling kan bezwaar worden gemaakt bij diezelfde commissie. Tegen een uitspraak op het bezwaar kan beroep worden ingesteld bij de Raad van Beroep.

Verplichte beroepsopleiding voor aspirant-leden

top

De NOB kent een driejarig aspirant-lidmaatschap. In die periode volgen de aspirant-leden cursussen op het gebied van algemene beroepsvaardigheden, fiscale vaktechniek en fiscale procesvoering. Het zijn onderdelen van de Beroepsopleiding Belastingadviseurs, die georganiseerd wordt door de Stichting Opleiding Belastingadviseurs.

De Commissie van Beoordeling is bevoegd een gehele of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen voor deze opleidingsverplichting. Het beleid van de Commissie op dit punt vindt u in het Overzicht van het beleid van de Commissie van Beoordeling.

Vrijstellingsverzoeken kunnen tegelijk met de aanmelding tot het (aspirant-)lidmaatschap worden opgestuurd naar de NOB. Leden die zich reeds hebben aangemeld en alsnog een vrijstellingsverzoek willen indienen, kunnen dit verzoek richten aan de Commissie van Beoordeling (cvb@nob.net)

Contributie

top

Het lidmaatschap van de NOB is persoonlijk. U bent daarom persoonlijk gehouden de contributie te betalen. Het kan zijn dat uw werkgever bereid is de contributie te voldoen zolang u in dienst bent. In dat geval kan de nota rechtstreeks aan uw werkgever gezonden worden. Hetzelfde geldt voor het collegegeld en cursusgelden die u verschuldigd bent. Bij niet-betaling door uw werkgever blijft u persoonlijk aansprakelijk. Het lidmaatschapsgeld voor een jaar is verschuldigd als een lid op 1 januari van dat jaar als (aspirant-)lid is ingeschreven. Indien NOB-leden in de loop van een jaar hun lidmaatschap beëindigen, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.     

Vanaf 1 januari 2023 luiden de contributiebedragen voor een geheel jaar als volgt:  

  • Aspirant-leden

 225,-

  • Gewone leden

 415,-

  • Bedrijfsfiscalisten
 415,-
  • Buitengewone leden
  54,-
  • Extra contributie JOB-leden

  23,-

Leden die op of na 1 juli van het betreffende jaar worden toegelaten betalen de helft van de genoemde bedragen. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Kantoren die facturen op een centraal punt willen ontvangen

top

Met een aantal kantoren is de afspraak gemaakt dat alle facturen verzonden worden naar een centraal punt. Leden die werkzaam zijn bij één van deze kantoren, kunnen voor vragen over de betaling van contributie-, collegegeld- en cursusnota's contact opnemen met de centrale administratie van hun kantoor.

Digitale facturen

top

Ontvangt u onze facturen nog per post? Het is mogelijk om uw factuur digitaal te ontvangen.

NOB-leden die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen dit onder 'Mijn account' aangeven. Klik vervolgens op ‘Bewerk kantoorgegevens’ en vul bij het veld ‘emailadres tbv factuur’ het e-mailadres in waarop u de factuur voortaan wilt ontvangen. Klik daarna op ‘Indienen’.

Bent u werkzaam op de financiële administratie en wilt u dat de nota's van alle leden werkzaam bij uw kantoor naar een centraal e-mailadres gestuurd worden, vult u dan dit formulier in. Voor eventuele vragen kunt u  contact opnemen met onze financiële administratie (020-5141880, fa@nob.net).