Privacyverklaring NOB en SOB

Versie: 10 juli 2018

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is de beroepsvereniging van universitair opgeleide belastingadviseurs in Nederland. Een beroepsvereniging die al sinds 1954 de belangen van de leden behartigt en de beoefening van het belastingrecht bevordert. De Stichting Opleiding Belastingadviseurs (SOB) is het opleidingsinstituut van de NOB en biedt twee programma’s aan: de Beroepsopleiding Belastingadviseurs voor aspirant-leden en het Programma Permanente Educatie voor gewone leden.

Om onze activiteiten te kunnen uitvoeren is het soms nodig om persoonsgegevens te verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een individueel persoon, zoals contactgegevens, opleidingsgegevens, financiële gegevens of andere privacygevoelige gegevens.

De NOB en SOB maken gebruik van dezelfde persoonsgegevens en zijn beide verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld in overeenstemming met de wet en ons interne privacybeleid.

De basisbeginselen van ons intern privacybeleid zijn de volgende:

 • We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld.
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan wij nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en alleen als er geen andere manier is om het zelfde doel te bereiken.
 • We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond bestaat.
 • We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van en onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens.
 • Hoe privacygevoeliger de informatie, des te kleiner de kring van personen die gebruik maken van de gegevens.
 • We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als wij voldoende waarborgen voor de bescherming van uw gegevens krijgen.

In deze privacyverklaring vindt u informatie over wat wij met de persoonsgegevens doen die wij verkrijgen bij de uitvoering van onze activiteiten en geven wij antwoord op de volgende vragen:

1. Welk type persoonsgegevens verwerken wij?
2. Voor welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
3. Waarom mogen wij persoonsgegevens gebruiken?
4. Wie hebben er toegang tot de persoonsgegevens?
5. Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Voor een uitgebreid overzicht van de persoonsgegevens die wij van onze leden en overige relaties verwerken en de antwoorden op bovenstaande vragen, zie Overzicht persoonsgegevens.

6. Met wie kunt u contact opnemen als u vragen heb over het gebruik van uw persoonsgegevens?

In geval van vragen kunt u contact opnemen met Alexandra Piksen, directeur juridische zaken (a.piksen@nob.net).

7.  Hoe zit het met het gebruik van uw persoonsgegevens door derden?

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Ten behoeve van onze dienstverlening werken wij samen met:

 • externe ICT-dienstverleners;
 • de leveranciers van de door ons ten behoeve van onze dienstverlening gebruikte software;
 • de partijen die cookies aanleveren (zie hierna bij vraag 11)

Met deze bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, om ervoor te zorgen dat ook zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Als wij uw gegevens willen doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar gevestigd is, doen wij dat alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt, bijvoorbeeld door middel van een contract waarop de EU Model Clauses van toepassing zijn.

8.  Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze leden en andere relaties te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.
Als er, ondanks de beveiligingsstandaarden toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

9. Welke rechten heeft u met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens (en hoe kunt u ze uitoefenen)?

 • U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.
 • U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens van u hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. Ook kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.
 • U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

Wij zullen aan uw verzoek voldoen tenzij wij een dwingend of gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijke zware technische inspanningen vergen of onredelijke zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of als deze de privacy van anderen in gevaar brengt.

U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door ons een brief te sturen met uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Vergeet u daarbij niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken voordat u deze meestuurt. U krijgt binnen een maand antwoord.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Plaatsen wij cookies bij het bezoek aan onze website?

Via onze website (www.nob.net) en in onze nieuwsbrieven die via Mailchimp worden verzonden worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van de NOB en SOB of die van een derde partij.
Wij gebruiken uitsluitend cookies om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website en de nieuwsbrieven te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).

Wij maken geen gebruik van zogenaamde advertentie- of trackingcookies of sociale media cookies.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies zie onze Privacy- en cookieverklaring.

11. Worden uw gegevens gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven?

Voor het verzenden van de verschillende NOB-nieuwsbrieven gebruiken wij MailChimp. Wij sturen u deze nieuwsbrieven enkel toe wanneer u ons daar toestemming voor heeft gegeven. De gegevens die wij hiervoor verwerken zullen wij bewaren totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Als u nog vragen heeft, of wilt weten welke gegevens wij van u bijhouden, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Contactpersoon voor vragen met betrekking tot persoonsgegevens en andere privacy-aangelegenheden is Alexandra Piksen, directeur juridische zaken (a.piksen@nob.net).

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)
T 020 - 51 41 880
F 020 - 51 41 889
E nob@nob.net
KvK-nr. 40531315

Stichting Opleiding Belastingadviseurs (SOB)
T 020 - 51 41 870
F 020 - 51 41 879
E sob@nob.net
KvK-nr. 41205626

Bezoekadres:
Sarphatistraat 500
1018 AV Amsterdam

Postadres:
Postbus 2977
1000 CZ Amsterdam