Privacy- en cookieverklaring

Versie: 23 mei 2018

Via de website www.nob.net (de website) verzamelen de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (de NOB) en Stichting Opleiding Belastingadviseurs (de SOB) persoonsgegevens en worden cookies geplaatst. De NOB en SOB maken gebruik van dezelfde persoonsgegevens en zijn beide verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt en welke cookies worden geplaatst bij het gebruik van de website. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld in overeenstemming met de doeleinden waarvoor deze door ons wordt verkregen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.
Via de website verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het verlenen van toegang tot onze website en de beveiliging hiervan;
 • het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het bieden van onze accountomgeving ten behoeve van:
  • het doorgeven van mutaties onze ledenadministratie;
  • de beoordeling of leden voldoen aan hun statutaire verplichtingen (in het bijzonder de beroepsopleidingverplichting voor aspirant-leden en de PE-verplichting voor alle leden (de buitengewone uitgezonderd));
  • de inschrijving voor cursussen uit de beroepsopleiding en het programma permanente educatie en andere NOB/SOB-evenementen;
 • de uitvoering van onze van dienstverlening, bijbehorende overeenkomsten en transacties;
 • het verzenden van de nieuwsbrief als u zich hiervoor heeft ingeschreven;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot de NOB en SOB, haar relaties en haar medewerkers;
 • Met behulp van cookies:
  • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
  • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw via deze website verkregen persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Let op: voor NOB-leden geldt dat wij in afwijking van deze privacy- en cookieverklaring persoonsgegevens van u bewaren voor andere doeleinden die samenhangen met uw NOB-lidmaatschap waarvoor andere bewaartermijnen zijn vastgesteld. Zie voor meer informatie onze Privacyverklaring NOB en SOB. Met vragen hierover kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Contactformulier

Met het contactformulier of per e-mail kunt u ons vragen stellen of berichten sturen. In het contactformulier dient u uw naam, e-mailadres en bericht in te vullen. Deze gegevens bewaren wij totdat we contact met u hebben opgenomen en uw vraag hebben beantwoord. Indien relevant voor het lidmaatschap en de daaraan verbonden verplichtingen worden berichten van leden mogelijk opgeslagen in hun ledendossier en conform de voor leden vastgestelde bewaartermijnen opgeslagen.

Account

Bepaalde onderdelen van onze website zijn uitsluitend toegankelijk voor NOB-leden Om deze besloten delen van de website te kunnen raadplegen moet eerst een account worden geactiveerd. Wij maken voor alle leden een account aan. Leden ontvangen van ons een gebruikersnaam en een code waarmee het account kan worden geactiveerd en een zelfgekozen wachtwoord moet worden ingesteld. Wij bewaren deze informatie zodat u deze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening Een account wordt opgeheven als het NOB-lidmaatschap wordt beëindigd. We bewaren de informatie in uw account zo lang als uw account bestaat. Indien relevant voor een eventuele heraanmelding voor het lidmaatschap wordt de informatie uit uw account mogelijk opgeslagen in het ledendossier en conform de voor leden vastgestelde bewaartermijnen bewaard.

Nieuwsbrieven

Voor het verzenden van de verschillende NOB-nieuwsbrieven gebruiken wij MailChimp. Lees het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp voor meer informatie. Wij sturen u deze nieuwsbrieven enkel toe wanneer u ons daar toestemming voor heeft gegeven. De gegevens die wij hiervoor verwerken zullen wij bewaren totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
Ten behoeve van onze dienstverlening werken wij samen met:

 • externe ICT-dienstverleners;
 • de leveranciers van de door ons ten behoeve van onze dienstverlening gebruikte software;
 • de partijen die cookies aanleveren, zie hieronder.

Met deze bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, om ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Cookies

Op deze website in en onze nieuwsbrieven die via Mailchimp worden verzonden worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van de NOB en SOB of die van een derde partij.
Wij gebruiken uitsluitend cookies om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website en de nieuwsbrieven te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).

Wij maken geen gebruik van zogenaamde advertentie- of trackingcookies of sociale media cookies.

Technische of functionele cookies
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies
Daarnaast worden er op deze website en in de via Mailchimp verzonden nieuwsbrieven cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze mailingen.
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en om de effectiviteit van onze nieuwsbrieven te beoordelen. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten
IP-adressen bestaan uit vier zogeheten octetten van elk drie cijfers. Google biedt de mogelijkheid om het laatste octet van het IP-adres van uw websitebezoekers te verwijderen. Dit gebeurt in tijdelijk geheugen, nog voordat het IP-adres door Google wordt opgeslagen. Google noemt dit 'anonimiseren'. Wij hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid waardoor niet uw volledige IP-adres wordt gedeeld met Google.

Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke Privacybeleid van Google Analytics.

In- en uitschakelen van cookies
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Gegevensbeveiliging
Wij maken gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via nob@nob.net, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 020 – 514 1880 of 020 514 1870 p maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u verwerken en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens. 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klacht indienen

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u nog vragen heeft, of wilt weten welke gegevens wij van u bijhouden, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)
T 020 - 51 41 880
F 020 - 51 41 889
E nob@nob.net
KvK-nr. 40531315

Stichting Opleiding Belastingadviseurs (SOB)
T 020 - 51 41 870
F 020 - 51 41 879
E sob@nob.net
KvK-nr. 41205626

Bezoekadres:
Sarphatistraat 500
1018 AV Amsterdam

Postadres:
Postbus 2977
1000 CZ Amsterdam