DilemmApp

De DilemmApp is bedoeld om de discussie over integriteit – een kernwaarde van de NOB – op een eigentijdse, leerzame maar ook luchtige manier te stimuleren.

Downloaden
De DilemmApp kan kosteloos gedownload worden uit de App Store (voor iOS) of Google Play Store (voor Android). De app is te vinden onder de naam DilemmApp (blauw icoon met witte pijlen).

Na het invoeren van de verificatiecode komt u in de NOB-omgeving van de app. Leden van de NOB vinden hun verificatiecode hier.

Doel van de app
Met deze app wil de NOB haar leden meer bewust maken van dilemma’s die zich in de praktijk kunnen voordoen en het gesprek over dilemma’s tussen leden bevorderen.

Wat is een dilemma
Een dilemma is een lastige situatie waarbij een afweging gemaakt moet worden tussen tegenstrijdige belangen, zoals persoonlijke belang versus organisatiebelang versus maatschappelijk belang. Zie hierover meer bij het kopje ‘Belangen’ hieronder.

Hoe werkt de app
Iedere vier weken ontvangt u een dilemma in de app. U krijgt dan een pushnotificatie. U kunt kiezen uit vier antwoordopties. Nadat u gekozen heeft, ziet u meteen in percentages hoe andere leden over het dilemma denken. Hoeveel NOB-leden kiezen hetzelfde antwoord als u? Hoe zijn de antwoorden verdeeld? Is er een groepsnorm? Na vier weken plaatst de NOB een slotreactie bij het dilemma.

Eigen dilemma in de app
U kunt ook een eigen dilemma aandragen voor de app. Deze hoeft niet helemaal uitgewerkt te zijn met vier antwoordopties (dat mag natuurlijk wel). Een idee voor een dilemma volstaat. U kunt (een idee voor) een dilemma ook mailen naar a.piksen@nob.net.

Anoniem
Antwoorden zijn niet te herleiden naar individuele personen. Dit geldt ook voor reacties en eigen dilemma’s, tenzij u zelf daarbij uw naam vermeldt.

Belangen
Bij de beantwoording van een dilemma maakt u een afweging tussen drie belangen: persoonlijk belang, organisatiebelang en maatschappelijk belang.

Bij het persoonlijk belang gaat het om het effect van uw keuze op uw positie binnen uw organisatie. Handelt u in lijn met uw collega’s of leidinggevende? Deze keuzes zijn positief voor uw relatie met anderen en uw carrière. Ook directe materiele of immateriële voordelen vallen hieronder. Sommige keuzes kosten veel tijd en energie en gaan bijvoorbeeld tegen uw persoonlijk belang in, omdat u daardoor minder tijd en energie overhoudt voor ander werk. Keuzes zonder effect op korte termijn en waarvoor u niet persoonlijk verantwoordelijk wordt gehouden - mocht de situatie ooit publiek worden- zijn ook in uw persoonlijk belang.

Bij het organisatiebelang staat het belang van uw organisatie op de korte termijn centraal. Directe baten of het winnen van opdrachten, het vermijden van kosten of directe reputatieschade zijn veel voorkomende vormen van dit belang. Het organisatiebelang wordt ook gediend door handelen in lijn met de wensen en belangen van het huidige management.

Het maatschappelijk belang gaat over algemene principes van eerlijkheid en integriteit. Ook een zeer principiële houding met betrekking tot de gedragsregels valt hieronder. In veel gevallen is handelen vanuit maatschappelijk belang gericht op de lange termijn, op de continuïteit van de organisatie of het imago van de beroepsgroep.

Uw scores en uw persoonlijk profiel
Een antwoord is meestal niet ‘goed’ of ‘fout’. Het gaat immers om de belangenafweging: het persoonlijk belang, organisatiebelang en maatschappelijk belang. In hoeverre u bij het maken van uw keuzes tegemoet komt aan deze drie belangen ziet u na het beantwoorden van ten minste tien dilemma’s. Dan verschijnt op de homepage van de app een beschrijving van uw persoonlijk profiel. Bent u bijvoorbeeld een ‘politicus’ of juist meer een ‘belangenbehartiger’? 

Breed initiatief
Deze app is een gezamenlijk initiatief van de NOB, NOvA, KNB en NBA, maar iedere beroepsgroep krijgt eigen dilemma’s aangeboden.